質實 chất thật
♦ Thật thà, không giả dối. § Cũng như chất phác .