質正 chất chánh
♦ Phẩm chất chánh trực. ◇Cát Hồng : Cổ nhân chất chánh, quý hành tiện ngôn. Cố vi chánh giả, bất thượng văn biện; tu đạo giả, bất sùng từ thuyết , . , ; , (Bão phác tử , Cần cầu ).
♦ Tra hỏi cho đúng. ◇Lí Chí : Liêu thả bác vi chú giải, dĩ chất chánh chư quân hà như? , ? (Tứ vật thuyết ).
♦ Biện minh. ◇Cựu Đường Thư : (Lữ) Tài đa dĩ điển cố chất chánh kì lí, tuy vi thuật giả sở đoản, nhiên pha hợp kinh nghĩa , , (Lữ Tài truyện ).