質疑 chất nghi
♦ Trong lòng có điều ngờ vực, đưa ra câu hỏi để được giải đáp. ◇Nam sử : Nhược quán du học đô hạ, thông nho thạc học, tất tạo môn chất nghi, thảo luận vô quyện , , , (Nho lâm truyện , Cố Việt ).