賭場 đổ trường
♦ Sòng bài, chỗ chơi cờ bạc. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Yếu thuyết hữu đổ tràng ni, Thượng Hải đích cấm lệnh nghiêm đắc ngận, toán đắc nhất cá đổ trường đô một hữu; yếu thuyết một hữu ni, khước hựu đáo xứ đô thị đổ trường , , ; , (Đệ nhị thập nhất hồi).