跋文 bạt văn
♦ Bài phụ ở sau sách. Thường gọi gọn lại là bạt .