軍事 quân sự
♦ Việc quân đội. § Cũng nói là quân vụ .