輩行 bối hành
♦ Đi thành hàng, từng lũ. ◇Trần Lượng : Nhược do vị miễn dĩ thành bại giác thị phi, dĩ phẩm cấp luận bối hành, tắc đồ cùng chi khốc khởi khả phục vi thế nhân đạo tai! , , (Giáp thìn thu đáp Chu Nguyên Hối bí thư hi thư ).
♦ Người đồng bối, cùng bậc, cùng vai vế. ◇Tân Đường Thư : Thì Thôi Lâm, Vương Khâu, Tề Cán giai hữu danh, dĩ (Tiêu) Tung thiểu thuật học, bất dĩ bối hành hứa dã , , , , (Tiêu Tung truyện ).