轉送 chuyển tống
♦ Truyền tống. ◇Hán Thư : Hán vương hạ lệnh: Quân sĩ bất hạnh tử giả, lại vi y khâm quan liễm, chuyển tống kì gia, tứ phương quy tâm yên : , , , (Cao đế kỉ thượng ).
♦ Chuyển giao. ◎Như: giá thị cương thu đáo đích cấp kiện, thỉnh nhĩ lập tức chuyển tống cấp tha , .
♦ Chuyển tặng. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Tụ trung mạc xuất từ lai, tịnh Việt Châu thái thú sở tống tẫn lễ nhất lưỡng, chuyển tống dữ Dương lão ma tố cước bộ tiền , , (Quyển nhị cửu).