轉遞 chuyển đệ
♦ Đưa lên, truyền tống. ◎Như: đối ư thụ xử phân nhân cấp thượng cấp cơ quan đích thân tố thư, tất tu tấn tốc chuyển đệ, bất đắc khấu áp , , .