辦公 biện công
♦ Làm việc công. ◎Như: ngã tại thị chánh phủ bạn công tôi làm công vụ ở cơ quan chính phủ.