辯論 biện luận
♦ Biện bác luận thuyết. ◇Tân Đường Thư : Ư học vô sở bất thông, biện luận minh duệ, tọa nhân thường khuất , , (Từ Đại truyện ).
♦ Chỉ tài biện nạn luận thuyết. ◇Khổng Bình Trọng : Hình Thứ hữu văn học biện luận, nhiên đa bất thỉnh nhi giáo nhân, sĩ đại phu vị chi Hình huấn , , (Khổng thị đàm uyển , Hình huấn ).
♦ Biện bác tranh luận. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Hữu cá thư sanh lai bái, tha cực luận quỷ thần chi sự. Nhất cá thuyết: vô, nhất cá thuyết: hữu, lưỡng hạ biện luận đa thì , . : , : , (Quyển thập tam).