近事 cận sự
♦ Việc nhỏ nhen, không đáng kể. ◇Bùi Nhân tập giải : (Nhạc Nghị) bất tiết cẩu lợi, tâm vô cận sự, bất cầu tiểu thành, tư ý kiêm thiên hạ giả dã (), , , (Dẫn Tấn Hạ Hầu Huyền ) (Nhạc Nghị) không màng cẩu lợi, lòng không vì việc nhỏ mọn, chẳng cầu thành công tầm thường, mà có ý chiếm cả thiên hạ vậy.
♦ Việc xảy ra gần đây, sự tình trong quá khứ chưa lâu.