近來 cận lai
♦ Gần đây. ◇Hạ Tri Chương : Li biệt gia hương tuế nguyệt đa, Cận lai nhân sự bán tiêu ma , (Hồi hương ngẫu thư ) Xa cách quê nhà nhiều năm tháng, Gần đây việc đời tiêu tán đã quá nửa phần.