近戰 cận chiến
♦ Xáp lại gần mà đánh nhau. Đánh xáp lá cà. ◇Quân ngữ : Cận chiến, hựu viết bạch nhận chiến, lưỡng quân tương cự cận thì dĩ bạch nhận tương giao dã , , (Chiến sự quân ngữ ).