近日 cận nhật
♦ Cách đây vài ngày không lâu, mấy hôm nay. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô cận nhật nhục chiến tâm kinh, khủng phi cát triệu , (Đệ cửu hồi) Ta mấy hôm nay cứ nóng ruột giật mình, sợ không phải điềm hay.