迫令 bách lệnh
♦ Dùng phương thức mạnh để sai khiến người khác làm theo.