逋客 bô khách
♦ Người đi trốn tránh. ◇Khổng Trĩ Khuê : Thỉnh hồi tục sĩ giá, Vị quân tạ bô khách , (Bắc san di văn ).
♦ Người ở ẩn. ◇Đường Dần : Chỉ dong bô khách kị lư đáo, Bất hứa triều quan dẫn kị lai , (Đề họa ).
♦ Người phiêu bạc lưu vong, người thất ý. ◇Bạch Cư Dị : Mộ niên bô khách hận, Phù thế trích tiên bi , (Độc Lí Đỗ thi tập nhân đề quyển hậu ).