通訊社 thông tấn xã
♦ Cơ quan thâu thập tin tức khắp nơi để cung ứng cho các báo quán.