週日 chu nhật
♦ Ngày chủ nhật. § Cũng gọi là tinh kì nhật .
♦ Chỉ sinh nhật. ◇Đái Phục Cổ : Quyên quyên hoài bão trung, Nhất tuế chí chu nhật , (A kì tối nhật ) Bé xinh (vừa đầy một tuổi) ẵm trong lòng, Một năm tới ngày sinh nhật.