進行 tiến hành
♦ Đi tới phía trước. ◎Như: đội ngũ hướng mục đích địa tiến hành .
♦ Theo thứ tự thúc đẩy làm việc, thực hành. ◎Như: giá sự chánh tại tiến hành trung .