遺孀 di sương
♦ Đàn bà góa, quả phụ. ◇Nguyễn Lãng : Tử giả di sương dữ thất tuế di cô Trương Cường tạc nhật nhiếp ư liễm phòng tiền (Thập niên nhất giác hương cảng mộng , Sát thủ sơ xuất kích ).