邊戍 biên thú
♦ Giữ gìn biên giới.
♦ Quân đội giữ biên giới.
♦ Biên cương, biên cảnh.