邑侯 ấp hầu
♦ Tiếng tôn xưng chức huyện lệnh (quan huyện). § Cũng gọi là: ấp tể . ◇Đồ Long : Hảo bái thượng nhĩ ấp hầu a, Mạc khổ vấn san nhân tung tích , (Thải hào kí , Thừa túy kị lư ).