邦家 bang gia
♦ Nước và nhà, chỉ quốc gia. ◇Lục Cơ : Nhi bang gia điên phúc, tông miếu vi khư , (Niện vong luận hạ ) Nước nhà mà nghiêng ngửa thì tông miếu hoang vu.