酌定 chước định
♦ Xem xét tình hình mà quyết định. ☆Tương tự: chước đoạt .