重視 trọng thị
♦ Coi trọng, đặc biệt chú ý. ☆Tương tự: trân thị , chú trọng . ★Tương phản: miệt thị , khinh thị .