錐處囊中 chùy xử nang trung
♦ Cái dùi ở trong đãy. § Có tài trí thế nào cũng hiển lộ, như cái dùi trong dãy, thế nào cũng ló mũi nhọn ra. ◇Sử Kí : Phù hiền sĩ chi xử sĩ dã, thí nhược chùy chi xử nang trung, kì mạt lập hiện , , (Bình Nguyên Quân Ngu Khanh liệt truyện ).