錦心繡口 cẩm tâm tú khẩu
♦ Lòng như gấm, miệng như thêu. Nghĩa bóng là ý và lời đẹp.