錦牋 cẩm tiên
♦ Giấy quý có vân hoa, thường dùng để vịnh thơ hoặc viết thư tín.