錦衣 cẩm y
♦ Áo gấm thêu hoa đẹp đẽ. Nghĩa bóng: Áo quần nhà hiển quý.
♦ Viết tắt của cẩm y vệ .