錦還 cẩm hoàn
♦ Mặc áo gấm trở về. Chỉ sự thành đạt. Cũng nói ý cẩm hoàn hương .