錦雞 cẩm kê
♦ Một loài chim giống như chim trĩ, lưng và đuôi lông vàng rất đẹp. § Cũng gọi là kim kê .