鍾情 chung tình
♦ Cảm tình ái mộ (như chén rượu) dốc hết cho một người hoặc một sự vật. ◎Như: nhất kiến chung tình nam nữ mới gặp mặt lần đầu đã yêu thương nhau ngay.