閉門 bế môn
♦ Đóng cửa. Không giao thiệp với bên ngoài.