閣下 các hạ
♦ ☆Tương tự: đại giá , túc hạ , tả hữu , tôn giá .
♦ Tiếng kính xưng người trên. Ban đầu là tiếng tôn xưng với người hiển quý, sau mới phiếm dụng. ◇Lão tàn du kí : Các hạ như thử hoành tài đại lược, bất xuất lai tố điểm sự tình thật tại khả tích , (Đệ lục hồi).
♦ Ở dưới lầu gác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thì Lô Thực khí quan vị khứ, kiến cung trung sự biến, hoàn giáp trì qua, lập ư các hạ , , , (Đệ tam hồi) Lúc đó Lô Thực (dù đã) bỏ quan nhưng chưa đi, thấy trong cung có biến, bèn mặc áo giáp cầm giáo, đứng ở dưới lầu gác.