陪隸 bồi lệ
♦ Đày tớ, nô lệ. § Cũng gọi là bồi đài .