陰功 âm công
♦ Âm đức, đức hạnh kín đáo người ta không biết được. ◇Hồng Lâu Mộng : Tiết Bàn thính liễu, khấu đầu bất điệt, đạo: "Hảo đãi tích điểm âm công nhiêu ngã bãi" , , : "" (Đệ tứ thập thất hồi) Tiết Bàn nghe xong, rập đầu lạy lia lịa, nói: "Xin ông làm phúc tha cho con."
♦ Việc làm tốt ở thế gian và được ghi công dưới âm phủ. ◇Quan tràng hiện hình kí : Bất tri đạo ngã môn tổ tiên, tích liễu ta thập ma âm công, kim nhật đô ứng tại nhĩ nhất nhân thân thượng , , (Đệ nhất hồi).