陰怨 âm oán
♦ Oán kín mình không biết.
♦ Làm ác bị oán về sau.