陰神 âm thần
♦ Tức là phách vía người ta.
♦ Chỉ thần đất, địa thần.