隱名 ẩn danh
♦ Dấu tên, không cho người ta biết, ý nói ở ẩn.