震懼 chấn cụ
♦ Sợ hãi, kinh sợ. § Cũng như chấn triệp . ◇Tấn Thư : Kì nội chư huyện xứ xứ phong khởi, triều đình chấn cụ, nội ngoại giới nghiêm , , (Tôn Ân truyện ).