革面洗心 cách diện tẩy tâm
♦ Thực lòng sửa lỗi, triệt để hối ngộ. ◎Như: tha quyết định cách diện tẩy tâm, tố cá cước đạp thật địa đích nhân , .