音韻學 âm vận học
♦ Môn học nghiên cứu về kết cấu âm vận ngôn ngữ loài người.
♦ Tên khác của thanh vận học .