頒白 ban bạch
♦ Tóc lốm đốm trắng, tóc hoa râm. Thường chỉ người già.