頒禽 ban cầm
♦ Hằng năm, vua đi săn được các loài cầm thú về tới triều, chia cho các quan gọi là ban cầm. Chỉ sự thương yêu của vua đối với bề tôi.