領餉 lĩnh hướng
♦ Lĩnh tiền lương (dùng trong quân đội).