願望 nguyện vọng
♦ Hi vọng, lòng mong mỏi. ◇Ba Kim : Bả tưởng tố đích sự đô tố hảo, bả tưởng tả đích tác phẩm toàn tả xuất lai, sử tự kỉ khả dĩ an tâm địa bế thượng nhãn tình, giá thị ngã tối hậu đích nguyện vọng , , 使, (Tùy tưởng lục , Nhị tam).