顧托 cố thác
♦ Giao phó, nhờ cậy. § Cũng viết là cố thác . ◇Tạ Linh Vận : Hoàn phụ ấu đồng tử, Cố thác huynh dữ tẩu , (Chiết dương liễu hành ) Còn nuôi nấng con trẻ, Xin nhờ cậy anh và chị dâu.