風情 phong tình
♦ Phong thái, thần tình.
♦ Hoài bão, chí thú.
♦ Tình thú phong nhã, phong vận.
♦ Tình nam nữ luyến ái. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Thính thuyết thế thượng nam tham nữ ái, vị chi phong tình , (Quyển thập tứ).
♦ Chỉ sắc dục, tình dục, dâm dục. ◇Từ Trì : Kịch trung thiếu nữ thị dĩ tha đích mại lộng phong tình nhi vi quân vương thưởng thức đích (Mẫu đan ).
♦ Chỉ phong thổ nhân tình. ◎Như: Âu Mĩ phong tình .