飲冰茹蘗 ẩm băng nhự nghiệt
♦ Uống băng giá, ăn mầm cây, ý nói ăn uống rất kham khổ. § Cũng nói ẩm băng thực nghiệt .